top of page

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Apparatuur Outlet

1. Partijen

1. Apparatuur Outlet, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67227333,

gevestigd aan de Koning Willem I straat 14 (4611KW) te Bergen op Zoom, gebruiker van

deze algemene voorwaarden.

2. Verdere gegevens van Apparatuur Outlet:

Website: www.apparatuuroutlet.nl

E-mailadres: deapparatuuroutlet@gmail.com

Telefoonnummer: +31 6 48845865

Btw-identificatienummer: NL165924032B01

3. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen van Apparatuur Outlet.

2. Toepasselijkheid

1. Apparatuur Outlet verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van

Apparatuur Outlet en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met

elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene

voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen

gelden.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Derden die door Apparatuur Outlet bij de uitvoering van de overeenkomst worden

betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig

zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene

voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van

de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel

mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk

vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Apparatuur Outlet is aangegeven.

2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.

3. De prijzen zoals vermeld in een aanbod zijn, tenzij anders vermeld, in Euro’s en inclusief

21% btw. verzendkosten en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren zijn exclusief.

4. Alle opgaven van Apparatuur Outlet van getallen, maten, gewichten en kleur van de

goederen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of

modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel

leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van

Apparatuur Outlet.

5. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.

6. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens

Apparatuur Outlet.

7. De overeenkomst komt tot stand als:

Bestelling via de webshop: op het moment dat De Klant de bestelprocedure op de website

van Apparatuur Outlet correct heeft doorlopen en nadat de door Apparatuur Outlet verzonden

bevestigingsmail van de overeenkomst in de mailbox van het door De Klant opgegeven e-

mailadres is aangekomen.

Bestelling anders dan via de webshop: nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod

hebben ondertekend, nadat Apparatuur Outlet een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd

ofwel nadat Apparatuur Outlet, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

8. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende

beschikbaarheid van de bestelde producten aangegaan.

4. Uitvoering en levering

1. De Klant stelt Apparatuur Outlet in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. De

Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de

overeenkomst door Apparatuur Outlet.

2. Apparatuur Outlet zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten

na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant Apparatuur Outlet altijd eerst in

gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld,

alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

3. Indien levering plaatsvindt in de vestiging van Apparatuur Outlet en De Klant derhalve

daar de goederen ophaalt, dient De Klant zich te houden aan de overeengekomen

leveringstijdsdatum. Indien De Klant de goederen niet op de overeengekomen datum afhaalt,

heeft Apparatuur Outlet de mogelijkheid om de redelijke kosten voor stalling van de

goederen op De Klant te verhalen.

4. Het staat Apparatuur Outlet vrij de opdracht te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW

is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

5. Levering van goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst. Het risico

van verlies of waardevermindering van de te leveren goederen gaat op De Klant over vanaf

het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit

moment onder verantwoordelijkheid van De Klant is vertraagd. Dit ongeacht of de

eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.

6. Apparatuur Outlet is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en

het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen

wordt uitgevoerd kan Apparatuur Outlet de uitvoering van die onderdelen die tot een

volgende fase behoren opschorten totdat De Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande

fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Door goedkeuring kan Apparatuur Outlet niet meer

worden aangesproken of gebreken die ten tijde van de goedkeuring redelijkerwijs bekend

hadden kunnen zijn.

7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Apparatuur Outlet een verzoek tot wijziging van

de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou

kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te leveren goederen.

5. Verbintenissen van De Klant

1. De Klant stelt Apparatuur Outlet in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. De

Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de

overeenkomst door Apparatuur Outlet. Hieronder wordt onder andere begrepen:

a)Er zorg voor dragen dat Apparatuur Outlet tijdig kan beschikken over de voor de opdracht

benodigde goedkeuringen (zoals toestemmingen e.d.) en de voor de opdracht te verschaffen

gegevens;

b) Er zorg voor dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die

niet tot de opdracht van Apparatuur Outlet behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat

de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt.

2. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient De Klant

Apparatuur Outlet hieromtrent tijdig te informeren. Apparatuur Outlet is gerechtigd de

hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag-, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan De

Klant in rekening te brengen.

3. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is Apparatuur Outlet niet

gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan De Klant te vergoeden.

4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Apparatuur Outlet aangeeft dat

deze noodzakelijk zijn of waarvan De Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Apparatuur Outlet

worden verstrekt. De Klant draagt zelf het risico en verantwoordelijkheid van juiste en tijdige

aflevering van de benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe De Klant deze

aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Apparatuur Outlet zijn verstrekt,

heeft Apparatuur Outlet het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de

uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan De Klant

in rekening te brengen.

5. Voorafgaand aan de uitvoering dient De Klant de afgesproken en benodigde zaken en

informatie aan Apparatuur Outlet te verschaffen, zoals adres- en contactgegevens.

Apparatuur Outlet zal deze naar haar beste weten beoordelen. Apparatuur Outlet is echter niet

aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat onverwijld toch werk is uitgevoerd op basis

van onjuist verstrekte zaken en informatie door De Klant.

6. De Klant draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:

a) Onjuistheden in de door De Klant verlangde constructies en werkwijzen;

b) Gebreken aan/door de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt

uitgevoerd;

c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door De Klant ter beschikking zijn gesteld.

7. De Klant staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of

andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de

computersystemen, computerprogramma’s van Apparatuur Outlet en/of derden.

8. Art. 7:408 en 7:764 BW zijn in de overeenkomst uitgesloten ten aanzien van De Klant die

handelt in de uitoefening van een beroep en/of bedrijf.

6. Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van de te leveren goederen gaan, in tegenstelling tot de feitelijke

machtsverschaffing, pas over op De Klant nadat deze al hetgeen De Klant ter zake uit de

overeenkomst aan Apparatuur Outlet verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan.

Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele

nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.

2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is De Klant derhalve niet gerechtigd om de goederen

te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.

3. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om

Apparatuur Outlet tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance

van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van met

eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de

onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en

diefstal.

4. Wanneer De Klant in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is

De Klant verplicht op verzoek van Apparatuur Outlet alle benodigde medewerking te leveren

waardoor Apparatuur Outlet weer onbezwaarlijk over de geleverde goederen kan beschikken.

Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Apparatuur Outlet de goederen

voor eigen kosten retour te zenden.

7. Garantie en aansprakelijkheid

1. De Klant aanvaardt dat alle goederen worden verkocht met alle bekende, onbekende,

zichtbare en onzichtbare feitelijke en juridische gebreken, lasten en beperkingen.

Er worden geen andere garanties verleend, dan voor zover de fabrikant van Apparatuur

Outlet garantie verstrekt of anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

2. De Klant is gehouden de levering en uitvoering zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur te

controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie

niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de overeenkomst is overeengekomen, en er

derhalve sprake is van een gebrek, dient De Klant binnen 8 dagen na levering Apparatuur

Outlet hieromtrent te informeren.

3. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Apparatuur Outlet het gebrek

kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor

beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft De

Klant het recht de overeenkomst ten aanzien van dit gebrek (gedeeltelijk) te ontbinden

waarbij De Klant de kosten draagt voor retournering van het geleverde. Het voorgaande geldt

zonder dat De Klant recht heeft op enige schadevergoeding.

4. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan De Klant is toe te rekenen of De

Klant Apparatuur Outlet omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht op

herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast dat

de fout niet aan De Klant is toe te rekenen ligt bij De Klant.

5. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Klant niet op.

6. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het artikel onjuist of onzorgvuldig is

gebruikt. De Klant is verplicht de goederen te gebruiken volgens de daarvoor bestemde

documenten, zoals een instructiehandleiding en/of instructies op de verpakking van de

goederen van Apparatuur Outlet. De Klant verplicht zich de goederen uitsluitend te laten

gebruiken door personen die op de juiste wijze zijn geïnstrueerd over het gebruik. Wanneer

het voornoemde niet in acht wordt genomen of door De Klant extra’s en/of veranderingen, in

welke vorm dan ook, worden aangebracht, vervalt iedere garantie.

7. Mocht Apparatuur Outlet onverwijld jegens De Klant aansprakelijk zijn, dan is deze

aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Apparatuur Outlet

gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, maar te allen

tijde (ook als er geen verzekering is waarop een aanspraak kan worden gemaakt) tot de

hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15%.

8. Aansprakelijkheid van Apparatuur Outlet reikt te allen tijde niet tot lichamelijk letsel of

gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële

schade of gederfde winst.

9. De Klant vrijwaart Apparatuur Outlet voor de in verband met de overeenkomst ontstane

schade van derden doordat Apparatuur Outlet heeft gehandeld, waaronder een nalaten

begrepen, uitgaande van de door De Klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte

informatie, gegevens en bescheiden of in afwijking van deze algemene voorwaarden.

10. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Apparatuur Outlet tot enige remedie kan worden

aangesproken, zoals vergoeding van schade, beperkt tot 12 maanden na levering.

8. Prijzen en betaling

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst

achten partijen de prijzen redelijk en billijk.

2. Tenzij anders is overeengekomen dient De Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel

voorafgaand aan de levering van Apparatuur Outlet te voldoen. Facturen dienen in elk geval

binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van girale

overboeking. Apparatuur Outlet is direct na de totstandkoming van de overeenkomst

gerechtigd om de factuur te sturen.

3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Apparatuur Outlet terstond

gerechtigd om De Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede

een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal

beloop van EUR. 100,- exclusief btw.

4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Apparatuur Outlet is het De Klant

niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of

inhouding toe te passen.

9. Beëindiging van de overeenkomst

1. Apparatuur Outlet heeft het recht de overeenkomst met De Klant met onmiddellijke ingang

voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere)

voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

a) De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of

zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Apparatuur

Outlet ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;

b) Aan De Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Klant in

staat van faillissement wordt verklaard, De Klant een verzoek tot toepassing van een

schuldsaneringsregeling indient of De Klant onder curatele of bewind wordt gesteld;

c) Er op een aan De Klant toekomend recht beslag wordt gelegd.

2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door De Klant aan Apparatuur

Outlet verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk

niet volledig is voltooid is De Klant een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.

3. In geval van beëindiging van de overeenkomst zal De Klant op verzoek van Apparatuur

Outlet alle benodigde medewerking leveren waardoor Apparatuur Outlet weer onbezwaarlijk

over geleverde zaken kan beschikken.

10. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak

wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop

Apparatuur Outlet geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, oorlog,

stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie,

transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, im- en/of

exportbeperkingen, epidemieën, pandemieën en overheidsmaatregelen.

2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Apparatuur Outlet opgeschort. Indien

nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden

zijn waardoor het voor Apparatuur Outlet onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te

voldoen, is Apparatuur Outlet bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Klant

en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat

geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien Apparatuur Outlet bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar

verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel

afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

11. Intellectueel eigendomsrechten

1. Apparatuur Outlet behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op

grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.

2. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website

en goederen van Apparatuur Outlet zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken

van Apparatuur Outlet of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de

houder van die merken niet commercieel gebruikt worden.

12. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

1. Apparatuur Outlet is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan

een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een

derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Apparatuur Outlet.

2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands

recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in

de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een

overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.

3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief

absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van

Apparatuur Outlet valt. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-

contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het

arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Apparatuur Outlet valt.

bottom of page